Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10.000 ngày

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10.000 ngày - Tập 1 - 4/5

 

 

Việt Nam - Cuộc Chiến tranh 10.000 ngày - Tập 2 - 5/5

 

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10.000 ngày

 

 

Vietnam War 1975 - The Final Offensive