mời nghe Tô Hà đọc thơ hai sắc hoa ti gôn

chiều buồn Dzu ngồi lặng nghe bài thơ một thuở