Lễ hội Halloween

LEÃ HOÄI HALLOWEEN

Halloween laø moät leã hoäi truyeàn thoáng ôû caùc nöôùc phöông Taây vaø Baéc Myõ ñöôïc toå chöùc raàm roä vaøo ñeâm 31 thaùng 10 haøng naêm. Trong ñeâm leâ hoäi naøy treû em thöôøng ñeo maët naï vaø baän nhöõng boä quaàn aùo quaùi dò ñeán goõ cöûa caùc ngoâi nhaø ñeå xin baùnh keïo vaø ngöôøi lôùn trong caùc ngoâi nhaø aáy bao giôø cuõng saün loøng ban phaùt quaø cho chuùng vì ñaây laø Halloween laø ngaøy cuûa leã hoäi hoùa quyû. Bieåu töôïng chính  cuûa leã hoäi Halloween laø nhöõng quaû bí ngoâ ñöôïc khoeùt thaønh hình nhöõng göông maët theo trí töôûng töôïng cuûa con ngöôøi.

 

Tập tin:Jack-o -Lantern 2003-10-31.jpg


 

tamtay.vn - photo - Halloween

 


tamtay.vn - photo - Halloween


tamtay.vn - photo - Halloween


tamtay.vn - photo - Halloween


tamtay.vn - photo - Halloween

Thời tiết lạnh giá ở các nước phương Tây chắc chắn cũng không thể nào làm giảm nhiệt cho những trang phục Halloween độc đáo dựa trên môn nghệ thuật bodypainting.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng 20 tác phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập bobypainting dành riêng cho mùa Haloween 2009:

Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc

Vẫn là việc sử dụng các chất liệu chính của môn nghệ thuật bodypainting

Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc

Nhưng việc kết hợp màu sắc có nhiều điểm khác biệt

Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc

Cô đào nóng bỏng Megan Fox trong một tác phẩm body painting

Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc

Và cả những ý tưởng sáng tạo

Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc

Những cô đào nóng bỏng

Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc
Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc Những kiểu ngụy trang “nóng” cho mùa Halloween Phi thường - kỳ quặc

Khiến những tác phẩm bodypainting mùa Halloween 2009 càng rạo rực

Hoùa loä quyû baét nguoàn töø moät leã hoäi truyeàn thoáng xöa cuõ cuûa ngöôøi Celtic ñöôùc toå chöùc vaøo cuoái muøa thu hoaïch töùc cuoái thaùng 10 haøng naêm vaø ñöôïc xem laø leâ möøng naêm môùi cuûa nöôøi Celtic. Theo truyeàn thoáng thì ñaây laø dòp maø ngöôøi Celtic tích tröõ thöïc phaåm sau muøa thu hoaïch ñeå chuaån bò böôùc vaøo muøa ñoâng giaù laïnh keùo daøi. Ngöôøi phöông Taây vaø nöôøi Baéc Myõ tin raèng ngaøy 31 thaùng 10 haøng naêm laø ngaøy leãâ hoäi hoùa loä quyû ngaøy maø ranh giôùi giöõa söï soáng vaø caùi cheát bieán maát ngaøy maø thaàn cheát ñe doïa ñeán söï soáng cuûa con ngöôøi nhö gieo maàm beänh taät vaø phaù hoaïi muøa maøng.

Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc

Những tác phẩm dựa trên ý tưởng độc đáo...

Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc

 ...khi kết hợp trang phục và màu sắc

Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc

 Nhiều tác phẩm giống như những bộ quần áo thực sự

Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc
Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc

Halloween kì dị kiểu... nóng bỏng Phi thường - kỳ quặc

Chắc chắn nhiều người sẽ lựa chọn phong cách này cho mùa Halloween năm nay


Trong ñeâm leã hoäi Halloween bao giôø ngöôøi ta cuõng ñoát löûa ñeo maët naï vaø maëc nhöõng boä quaàn aùo quaùi dò vôùi muïc dích xua ñuoåi thaàn cheát vaø quyû döõ ñeå baûo veä söï soáng cuûa con ngöôøi; bôûi vaäy leã hoäi hoùa loä quyû Halloween thu huùt ñöôïc raát nhieàu ngöôøi tham döï vì ai cuõng coù möu caàu giöõ gìn söùc khoûe vaø boäi thu muøa maøng ñeå tích tröõ cho muøa ñoâng laïnh giaù vaø baêng tuyeát.

  

Leã hoäi Halloween tôùi nay ñaõ ñöôïc ngöôøi Vieät Nam bieát ñeán nhôø vaøo söï phaùt trieån cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng; nhöng nhìn chung noù vaãn coøn xa laï vaø khoâng ñöôïc ngöôøi daân quan taâm. Tuy nhieân trong ñôøi soáng daân gian töø xa xöa trong quaù khöù lòch söû coâng ñoàng caùc daân toäc Vieät ñaõ bieát tôùi vieäc ñeo maët naï vaø hoùa trang thaønh ma quyû trong caùc leã hoäi truyeàn thoáng cuûa mình

Được xem như chương trình mở màn cho năm học mới Halloween Party 2009Night up của Irec là một chương trình được thai nghén và thực hiện bởi BCN cũ và những ứng cử viên vào BCN năm nay. Vì vậy có thể nói đêm Halloween – Nigth up là một đêm chứa đầy những tâm huyết của các BCN nồng cốt cũng như sự năng nổ nhiệt tình của những thành viên và cộng tác viên mới của câu lạc bộ.
Đến buổi tối 1/11 sau những buổi họp và chạy chương trình liên miên tại khu vực Hội trường 1 của Cung văn hoá Lao động Night up – chương trình  được thai nghén suốt 1 tháng qua của Irec đã chính thức bắt đầu. Đâu đó quanh những khúc cua cầu thang cửa toilet hay ở hành lang dẫn vào hội trường 1 có thể thấy thấp thoáng những bóng dáng của ma sói khỉ đột phù thuỷ thậm chí những ma cà rồng và zombie cùng nhau pose hình với những nhân vật ma đã được ban tổ chức bố trí sẵn. Nhưng tụ tập đông nhất lại là quầy bói toán do đạo sĩ  Darko đảm nhận rất đông những nam thanh nữ tú đã xúm xít và giành giựt chỉ để được “thầy” cầm tay và tiên đoán tương lai vận mệnh :)

Thầy bói

Đúng 7h30 khi giờ G đã điểm khi toàn bộ những bóng ma quỉ dữ những quí ông quí bà và cả những quái vật cùng nhau yên vị trong không gian hội trường là lúc nhạc được trỗi dậy. Tất cả mọi người được đưa về thời quá khứ xa xôi từ thuở ngày và đêm còn tranh giành ảnh hưởng trên mặt đất ta được thấy tên chúa tể bóng đêm Darko cùng tên trợ tá Miley CiCut và bọn mèo đen đã cùng nhau trỗi dậy đem bắt đi vị thần Sunnie hiền hoà. Và rồi chính những khán giả ấy sẽ là những người anh hùng cùng đồng hành trong cuộc giải thoát cho mặt trời để đem lại sự cân bằng ngày và đêm cho thế giới.

Nhóm One way

Kết thúc cuộc giải cứu cho thần mặt trời Sunnie là khi chương trình tạm dừng những giai điệu rock sôi động những màn nhảy break dance điệu nghệ của One way và Zealous Crew ; cùng nhau ngồi lại và lắng nghe giọng ca của Lê Cát Trọng Lý.  Tiếng đàn sắc sảo và giọng hát mộc của Lý đã khiến mọi người như quên đi những cuộc đấu tranh của hai vị thần mà cùng nhau tĩnh tâm lại trước khi một lần nữa bùng nổ với màn trình diễn Body Art – Sexy Dance từ câu lạc bộ MiR. Những nét vẽ uyển chuyển đầy ma thuật những bước nhảy gợi cảm theo điệu nhạc tưng bừng của Button của Disturbia và Love Sex Magic là phần mở đầu cho phần đinh nhất của chương trình – Halloween’s  Style. Nơi đó những bạn khán giả đã thể hiện những tài năng của mình qua các đoạn rap ca khúc tự sáng tác hay là khả năng tấu hài và trình diễn cùng cây đàn guitar. Kết quả là

Giải nhất: Nguyễn Thiên Quang (ÐH Quốc Tế)

Giải nhì:
+ Lợi Phúc Khang (khoa QHQT)
+ Nguyễn Hữu Nhân ( ÐH Công Nghiệp)

Và phần hấp dẫn nhất của chương trình là khi công bố 2 giải Devils of Night 2 bạn nam nữ hoá trang xuất sắc nhất đã nhận được phần thưởng đặc biệt của chương trình là 2 voucher trị giá 155USD của SET Education. Đó là Nguyễn Thành Nhân và Lê Ngọc Lynh Vy

Trải qua suốt một buổi tối với những tiết mục hài kịch fashion cũng như các ca khúc sôi động như Bring me to life Numb Losing Grip …hay những giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sấu sắc cùa Nghe tôi kể này các bạn đã cùng với Irec trải qua một đêm Halloween đáng nhớ dù vẫn còn những sơ xuất nhất định nhưng không thể phủ nhận được những thành công của chương trình

Ca sĩ khách mời Lê Cát Trọng Lý

Tường Vân (khoa Tâm lý ĐHKHXH&NV): “Chương trình ngoài những lỗi nhỏ trong cách dẫn của MC thì có có thể nói là một chương trình hay một Halloween rất tuyệt để cùng nhau hoá trang và vui chơi”.
Hồng Đức (Đại học Quốc tế): “Mình rất thích phần kịch nhất là nhân vật Darko hi vọng lần sau sẽ có những nhân vật thú vị như vậy nữa hen”
Hồng Hạnh (QH109 ĐHKHXH&NV):”Lần đầu tiên được tham gia một đêm Halloween tuyệt như vậy. Không có từ gì để nói ngoài chữ “Great” “.
Dù khen có chê có nhưng chính những nụ cười niềm vui những bước nhảy tự nhiên của các bạn tham gia trong phần Free dance cuối chương trình những tấm ảnh được pose vội vã …là những ghi nhận tích cực và rõ rang nhất dành cho Irec. Và dù vẫn còn những thiếu sót những trục trặc và cả những điều chưa làm các bạn thật thoả mãn nhưng Night up – Halloween party 2009 của Irec chính là một món quà một lời chào của Irec dành cho các bạn trong năm học mớiIREC cũng chân thành cảm ơn 2 nhà tài trợ của chương trình là SET Education BEES Studio.
Ngoài ra quầy bán móc khóa do các trẻ em khuyết tật của mái ấm Nhật Hồng làm được các bạn mua ủng hộ rất nhiệt tình nhân đây cũng xin cảm ơn tấm lòng của các bạn

Quầy hàng handmade của Mái Ấm Hồng Nhật

Hứa hẹn sẽ hẹp gặp lại các bạn trong những chương trình về sau thật ý nghĩa hấp dẫn và thiết thực hơn của một Irec trẻ trung và hoàn toàn mới. Thân :)

blackcoffee

Halloween này có những món ăn tuyệt hảo

Cuối tháng 10 là cuối tháng 10 Halloween là Halloween... Đến ngày này là mình khoái ghê lắm á được bon chen mặc đồ nì được trang điểm cho bà con sợ chơi nà. Nhưng được cái làm chủ xị cho những cuộc ăn chơi nên phải mang bà con đến địa điểm nào sợ ơi là sợ cơ. Thử thách khó khăn nhỉ. Haizz... cuối cùng đã tìm được cái làm cho tụi nó hoảng hồn chơi. Chẳng cần phải đi đâu cho mệt trang điểm làm chi nữa cứ đến và măm thôi. Ai măm được thì tớ còn tặng thêm phần thưởng í chứ. Nào ai xung phong đi nào nhanh nhanh hết phần nghen!

Còn đây là những món tớ đã order. Ai order kém độ kinh dị là phải xì xiền cho bữa ngày hôm nay đó nhá. Bắt đầu nà:

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/1.jpg

Đầu lâu và những "phụ kiện" đi kèm bao gồm những ánh mắt xinh tươi nằm lấp ló đằng xa xa.

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/2.jpg

Mấy đứa nhóc khoái cái này nhứt đây ta. Những chiếc bánh ma hình đầu lâu đầy màu sắc này không thấy sợ chi hết mà chỉ thấy dễ thương thôi.

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/3.jpg

Xác ướp không đến từ Ai Cập mà đến từ bánh mỳ. Trong đỏ ngoài vàng vàng trắng trắng nhìn thú vị phết nhỉ.

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/4.jpg

Hàng đấu giá đây. Bạn nào măm được 10 cái tớ bonus thêm cho 10 cái nữa. Ai giơ tay coi ^^

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/5.jpg

Hàng tự chọn đây nhào zô nhào zô đầu lâu và ngón tay chiên đây!!!

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/6.jpg

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/6.jpg

Hay măm 1/4 bộ óc nhá. Đảm bảo ngon á!

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/7.jpg

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/7.jpg

Ruột và não người... rất tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bao gồm cả bà mẹ có thai bà mẹ cho con bú cộng thêm tất cả các thành phần khác nữa.

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/9.jpg

Phụ kiện của bạn này còn nhiều hơn à ta? Chắc chọn bạn í cho bữa chính nhá!

http://images.timnhanh.com/blog/20101028/image/c/10.jpg

Bao gồm những món tay và giun gián.

Rồi đó tớ đã xong. Còn ai order nữa không? Oai oai mà chạy đi đâu hết rồi? Đứng lại đứng lại!!!

hotinhtam

gởi Thao

Chào Thanh Thủy!

Dzu rất vui khi lại được đón tiếp Thanh Thủy ở đây ở entry Dzu giới thiệu về Lễ Hội hóa lộ quỷ xua đuổi ma quỷ để bảo vệ sức khỏe cho con người bảo vệ mùa màng và cuộc sống của con người trên trái đất.

Thanh Thủy biết sao không? Con gái đang học lớp 10 của anh cháu đang vui chơi với các bạn trong trường cháu gọi điện về xin phép ở chơi thêm lúc nữa vì đêm Halloween ở trường cháu đang vui. Nhà trường tổ chức sớm ạ một ngày vì đêm 31/10 trường cháu lại tổ chức văn nghệ 20/11 em.

Nghe mẹ cháu nói thì cháu chỉ xin mua một cái mặt nạ thôi

Dzu chúc Thanh Thủy luôn vui khỏe nhen!
Dzu sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng Thanh Thủy lại ghé thăm và để lại dấu ấn ở đây.

http://bootiemashup.com/emailpix/SUD_halloween2010.jpg

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5b77qUYOOd-3DLevx959ffV-kaDSlMOr_paNI665GWa1YLOc&t=1&usg=__MONQ66uBVgQxRxdzozVyDJFAPYk=

http://shop.costumestore.com/home/costumestore_main_halloween_2010.jpg

http://styleblog.ca/wp-content/uploads/2009/10/halloween10.jpg

http://styleblog.ca/wp-content/uploads/2010/10/halloween5.jpg

thao

chào anh Hồ Tĩnh Tâm

Thật là thú vị khi đến nhà anh
Được học hỏi nhiều thứ xem các hình ảnh lạ lẫm thật hót
Sẽ đến nhiều lần nữa thích lắm anh à

hotinhtam

Hãi hùng xe trang trí kiểu Halloween

Bài viết cập nhật lúc: 12:34 ngày 29/10/2010

Nói tới Halloween không thể không nhắc đến phong cách thời trang kinh dị ma quái. Hãy cùng “dạo” một vòng quanh thế giới xem những chiếc ô tô cũng diện “trang phục” Halloween.

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330267_8_Hallo-car-291010-2.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330268_19_Hallo-car-291010-3.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330268_52_Hallo-car-291010-4.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330268_84_Hallo-car-291010-5.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330269_14_Hallo-car-291010-6.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330269_46_Hallo-car-291010-8.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330269_8_Hallo-car-291010-7.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330270_31_Hallo-car-291010-13.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330270_67_Hallo-car-291010-9.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330271_29_Hallo-car-291010-10.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330271_55_Hallo-car-291010-12.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330272_02_Hallo-car-291010-14.jpg

http://media.tinmoi.vn/2010/10/29/2_36_1288330272_35_Hallo-car-291010-15.jpg


Nhật Minh
Tổng hợp
Theo dantri.com.vn

hotinhtam

Chào Cát Biển!

Hôm qua anh và PV An Khánh cộng tác cùng nhau làm kịch bản về Halloween sau đó An Khánh mời anh đi vui theo kiểu Halloween với 5 cô giáo trẻ. Tất cả nhất trí tắt hết đèn chiều sáng chỉ để đèn chớp rồi mở màn hình ti vi hình ảnh Halloween ở các nước và nhảy nhót điên cuồng theo nhạc của nó. Vui với các bạn trẻ anh chợt hiểu ra rằng dân Việt Nam mình bất cứ thứ gì lạ lẫm trên trái đất này đều có thể du nhập vào được hết. Chừng mệt lử vì nhảy nhót và bia rượu anh về trước vậy mà sáng nay biết rằng sau cuộc vui An Khánh còn đi quay cảnh các cửa hàng bán mặt nạ Halloween tại Vĩnh Long. Đã vậy sáng nay anh lại còn biết con gái đang học lớp 10 của anh nó cũng xin tiền mua mặt nạ chuẩn bị cho đêm Halloween vào 31/10 của lớp và hình như của cả trường nữa.

Thế đấy ngay cả ở cái tỉnh lẻ chỉ hơn 1 triệu dân này thanh niên cũng đón nhận Halloween rất hăm hở cứ như nó chính là lễ hội của dân mình vậy.

http://images04.jaovat.com/ui/7/48/82/1284822217_122014682_1-Hinh-anh-ca--halloween-2010-ne-1284822217.jpg

http://images03.jaovat.com/ui/7/48/82/1284822217_122014682_2-halloween-2010-ne-Buon-Ma-Thuot-1284822217.jpg

http://images04.jaovat.com/ui/7/48/82/1284822217_122014682_3-halloween-2010-ne-Trang-suc-dong-ho-1284822217.jpg

http://images04.jaovat.com/ui/7/48/82/1284822217_122014682_4-halloween-2010-ne-Can-ban-1284822217.jpg

http://images02.jaovat.com/ui/7/48/82/1284822217_122014682_5-halloween-2010-ne-dk-Lk-1284822217.jpg

Giới kinh doanh họ nhạy thế đấy. Nắm bắt và chớp ngay cơ hội để kinh doanh.

catbien

Ý nghĩa

Thăm anh biết về lễ hội Halloween ở quốc tế và đã về với Việt Nam rất đẹp.
Cám ơn những chia sẻ và những bài thơ thật cảm động của anh dành cho miền Trung thương yêu trên trang nhà Cát Biển.
Chúc anh những ngày cuối tuần vui khoẻ và nhiều may mắn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','1n05tlnf65cl5fq419mvg1rj55','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-24 12:58:38','/a265507/le-hoi-halloween.html')