Hồ Tĩnh Tâm với Hà Tiên thơ mộng. Nhạc Waine.

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (54)

Lạnh lắm một mùa đông xa nhớ

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (53)
ảnh Hà Tiên của hotinhtam (55)ảnh Hà Tiên của hotinhtam (52)
ảnh Hà Tiên của hotinhtam (52)

hotinhtam

Dzu bổ sung ảnh

ảnh tư liệu của Dzu

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (40) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (41) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (42) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (43) | anhso.net

hotinhtam

Dzu bổ sung ảnh

ảnh tư liệu của Dzu

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (47) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (46) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (45) | anhso.net

nỗi nhớ vời xa vời vợi xa

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (44) | anhso.net

câu thơ cũ vá víu đời nhau lại
em bây giờ vời xa vời vợi xa

hotinhtam

Dzu bổ sung ảnh

ảnh tư liệu của Dzu

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (48) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (49) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (50) | anhso.net

ảnh Hà Tiên của hotinhtam (51) | anhso.net