sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Military Power- Sức mạnh quân sự Việt nam

 

More...

vì tổ quốc thân yêu- sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng

By Hồ Tĩnh Tâm

Đoàn đặc công M1More...

VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HOÁ

HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN

 

More...

một số phương pháp dạy học tích cực

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC TÍCH CÖÏC

 

More...

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC PHẦN

TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC (30 tiết)

Dùng cho lớp giảng viên Giáo dục Quốc Phòng các trường ĐH và CĐ tháng 08/2007

More...