sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Military Power- Sức mạnh quân sự Việt nam

 

More...

vì tổ quốc thân yêu- sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng

By Hồ Tĩnh Tâm

Đoàn đặc công M1More...

VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HOÁ

HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN

 

More...

một số phương pháp dạy học tích cực

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC TÍCH CÖÏC

 

More...

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC

By Hồ Tĩnh Tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC PHẦN

TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC (30 tiết)

Dùng cho lớp giảng viên Giáo dục Quốc Phòng các trường ĐH và CĐ tháng 08/2007

More...

THAM KHẢO THÊM BÀI GIẢNG VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA* tiếp theo và hết

By Hồ Tĩnh Tâm

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

Khi gi¶ng phÇn nµy gi¸o viªn dïng ph­¬ng ph¸p diÔn gi¶ng kÕt hîp víi vÝ dô minh ho¹.

VÝ dô: Khi gi¶ng phÇn cè ®Þnh ®­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn.

Ho¹t ® éng cña gi ¸o vi ªn

Ho¹t ®éng cña Häc sinh

H: Trong thùc tÕ chóng ta th­ưêng dïng ph­ư¬ng ph¸p nµo ®Ó ®¸nh dÊu ranh giíi thæ cư­ gi÷a 2 gia ®×nh?

Cñng cè bæ sung kÕt luËn: ®Ó cè ®Þnh ®­ưêng biªn giíi quèc gia: 

  Dïng tµi liÖu ghi l¹i ®­ưêng biªn giíi (B¶n ®å)

  §Æt mèc quèc giíi(c¾m cäc)

          Dïng ®­ưêng ph¸t quang (®µo r·nh x©y tư­êng c¨ng d©y)

- B¶n ®å; c¾m cäc; ®µo r·nh x©y t­ưêng c¨ng d©y

 

 

 

 

Ghi bµi

 

C- B¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia

+ Yªu cÇu  kiÕn thøc c Çn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

a) Biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thiªng liªng bÊt kh¶ x©m ph¹m:

b) X©y dùng qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia lµ nhiÖm vô cña Nhµ n­íc vµ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn § ¶ng toµn d©n toµn qu©n:

c) B¶o vÖ biªn giíi quèc gia ph¶i dùa vµo d©n trùc tiÕp lµ ®ång bµo c¸c d©n téc ë biªn giíi:

d) X©y dùng biªn giíi hoµ b×nh h÷u nghÞ; gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ biªn giíi quèc gia b»ng biÖn ph¸p hoµ b×nh:

e)  X©y dùng lùc l­îng vò trang chuyªn tr¸ch nßng cèt qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia thùc sù v÷ng m¹nh theo hư­íng c¸ch m¹ng chÝnh quy tinh nhuÖ tõng b­ưíc hiÖn ®¹i cã chÊt l­îng cao cã qu©n sè vµ tæ chøc hîp lý:

 + M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

Sö dông phư­¬ng ph¸p diÔn gi¶ng ®Ó häc sinh hiÓu 5 qu©n ®iÓm.

2. Néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

 a)  VÞ trÝ ý nghÜa cña viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia:

Khu vùc biªn giíi lµ ®Þa bµn chiÕn l­ưîc vÒ quèc phßng an ninh cña mçi quèc gia...x©y dùng qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia cã ý nghÜa v« cïng quan träng vÒ chÝnh trÞ kinh tÕ - x· héi an ninh quèc phßng vµ ®èi ngo¹i.

b)  Néi dung biÖn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia:

* X©y dùng vµ tõng b­íc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia:

* Qu¶n lý b¶o vÖ ®­êng biªn giíi quèc gia hÖ thèng dÊu hiÖu mèc giíi; ®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c hµnh vi x©m ph¹m l·nh thæ biªn giíi vưît biªn v­ưît biÓn vµ c¸c vi ph¹m kh¸c x¶y ra ë khu vùc biªn giíi: 

* X©y dùng khu vùc biªn giíi v÷ng m¹nh toµn diÖn:

* X©y dùng nÒn biªn phßng toµn d©n vµ thÕ trËn biªn phßng toµn d©n v÷ng m¹nh ®Ó qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia:

* VËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n ë khu vùc biªn giíi tham gia tù qu¶n ®­ưêng biªn mèc quèc giíi; b¶o vÖ an ninh trËt tù khu vùc biªn giíi biÓn ®¶o cña Tæ quèc:

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

Gi¸o viªn sö dông phư¬ng ph¸p diÔn gi¶ng kÕt hîp víi c¸c vÝ dô thùc tÕ ®Ó kh¸i qu¸t thµnh néi dung bµi häc

 

VÝ dô:

Ho ¹t ® éng c ña gi ¸o vi ªn

Ho ¹t ® éng c ña H äc sinh

H: B¶o vÖ ng«i nhµ cña m×nh lµ em b¶o vÖ c¸i g×?

Cñng cè bæ sung kÕt luËn: còng t­¬ng tù như b¶o vÖ ng«i nhµ b¶o vÖ biªn giíi l·nh thæ quèc gia lµ: Qu¶n lý b¶o vÖ ®­ưêng biªn giíi quèc gia hÖ thèng dÊu hiÖu mèc giíi; ®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c hµnh vi x©m ph¹m l·nh thæ biªn giíi vưît biªn v­ưît biÓn vµ c¸c vi ph¹m kh¸c x¶y ra ë khu vùc biªn giíi.

........

Th¶o luËn tr¶ lêi?

 

 

Ghi bµi

 

c) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n:

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc c Çn truyÒn ®¹t cho häc sinh

Ph©n tÝch 4 tr¸ch nhiÖm c¬ b¶n cña c«ng d©n trong qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.

- Mäi c«ng d©n ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô b¶o vÖ biªn giíi quèc gia cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam x©y dùng khu vùc biªn giíi gi÷ g×n an ninh trËt tù an toµn x· héi ë khu vùc biªn giíi.

- Tr­íc hÕt c«ng d©n ph¶i nhËn thøc râ nghÜa vô tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ biªn giíi quèc gia; ChÊp hµnh nghiªm hiÕn ph¸p ph¸p luËt cña Nhµ n­íc

- Thùc hiÖn nghiªm luËt quèc phßng luËt nghÜa vô qu©n sù luËt biªn giíi; tuyÖt ®èi trung thµnh víi tæ quèc

- Lµm trßn nghÜa vô qu©n sù thùc hiÖn nghiªm c¸c nhiÖm vô qu©n sù quèc phßng s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­ưîc  giao; c¶nh gi¸c víi mäi ©m m­uư ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch.

 * Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh

      - Häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ mäi mÆt hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ truyÒn thèng dùng nư­íc gi÷ n­ưíc cña d©n téc.

- X©y dùng cñng cè lßng yªu n­ưíc lßng tù hµo d©n téc ý chÝ tù lËp tù c­êng n©ng cao ý thøc b¶o vÖ tæ quèc.

- TÝch cùc häc tËp kiÕn thøc quèc phßng  an ninh s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô quèc phßng .

     - TÝch cùc tham gia c¸c phong cña ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh phong trµo mïa hÌ xanh phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn h­ưíng vÒ vïng s©u vïng xa biªn giíi hải đảo.

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

Gi¸o viªn nªu tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n gäi häc sinh liªn hÖ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.

IV TæNG KÕT §¸NH GI¸.

1. Tr×nh bµy kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia? C¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia?

- Nªu ®ư­îc kh¸i niÖm l·nh thæ.

- Ph©n tÝch qu¸ tr×nh h×nh thµnh l·nh thæ: tõ d¶i ®Êt nhá hÑp ph¸t triÓn ra biÓn lªn kh«ng trung vµ s©u xuèng lßng ®Êt.

- Nªu ®­ưîc 4 bé phËn chñ yÕu cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia: vïng ®Êt; vïng nưíc; vïng trêi; vïng lßng ®Êt.

- §Þnh nghÜa tõng bé phËn.

2. Kh¸i niÖm vµ néi dung chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia?

- Nªu kh¸i niÖm.

- Nªu 6 néi dung c¬ b¶n cña chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

3. Tr×nh bµy kh¸i niÖm c¸c bé  phËn cÊu thµnh nguyªn t¾c vµ c¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia?

- §Þnh nghÜa kh¸i niÖm Biªn giíi quèc gia.

- Nªu kh¸i niÖm 4 bé phËn cÊu thµnh biªn giíi quèc gia.

- Nªu nguyªn t¾c x¸ ®Þnh biªn giíi quèc gia.

- Nªu c¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi trªn ®Êt liÒn trªn biÓn trªn kh«ng vµ trong lßng ®Êt.

4. C¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia?

Nªu vµ ph©n tÝch 5 quan ®iÓm cña § ¶ng vµ Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.

5. Néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam?

Nªu vµ ph©n tÝch 5 néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

6. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n n­íc trong x©y dung vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.

- X©y dung vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n.

- Nªu c¸c tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n vµ cña häc sinh.

VII- H¦íNG DÉN ¤N TËP ë NHµ

            - Nghiªn cøu l¹i toµn bé néi dung bµi häc trong SGK.

          - Nghiªn cøu luËt biªn giíi quèc gia (nÕu cã) ®Ó hiÓu s©u thªm bµi häc.

          - X¸c ®Þnh ®­êng biªn giíi quèc gia trªn h×nh vÏ trong SGK vµ trªn b¶n ®å.

          - Tr¶ líi c¸c c©u hái trong SGK.

          


 

 

TuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn:  Biªn giíi  ViÖt Nam - Trung  Quèc dµi 1.306 km  ®· ®­îc hai n­íc ký kÕt HiÖp ­íc biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn phÊn ®Êu trong n¨m 2008 sÏ hoµn thµnh viÖc ph©n giíi c¾m mèc vµ ký HiÖp ®Þnh qui chÕ qu¶n lý biªn giíi; Biªn giíi ViÖt Nam - Lµo dµi 2.067 km ®­îc ho¹ch ®Þnh vµ ph©n giíi c¾m mèc theo HiÖp ­íc ho¹ch ®inh biªn giíi ngµy 18/7/1977 hiÖn nay hai n­íc tho¶ thuËn t«n t¹o t¨ng dµy hÖ thèng  mèc quèc giíi . Biªn giíi  ViÖt Nam - Campuchia  dµi 1137km ®­îc ho¹ch ®Þnh theo HiÖp ­íc ngµy 27/2/1985 vµ HiÖp ­íc bæ sung ngµy 10/10/2005 hai n­íc tho¶ thuËn tiÕn hµnh ph©n giíi c¾m mèc phÊn ®Êu hoµn thµnh vµo n¨m 2012.

 TuyÕn biÓn ®¶o ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®­îc 12 ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng c¬ së dïng ®Ó tÝnh chiÒu réng l·nh h¶i theo tuyªn bè ngµy 12/11/1982 cña ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (tõ ®iÓm 0 ®Õn A11). § · ®µm ph¸n víi Trung Quèc ký kÕt HiÖp ®Þnh ph©n ®Þnh VÞnh B¾c bé ngµy 25/12/2000. Ngµy 7/7/1982 ViÖt Nam ®· ký kÕt víi Campuchia thiÕt lËp vïng n­íc lÞch sö gi÷a hai n­íc. §ång thêi ®· ký c¸c hiÖp ®Þnh ph©n ®Þnh biÓn víi Th¸i Lan; Indonªsia. Nh­ vËy ViÖt Nam cßn ph¶i gi¶i quyÕt ph©n ®Þnh biÓn víi Trung Quèc trªn biÓn § «ng vµ chñ quyÒn ®èi víi hai quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr­êng Sa; víi Campuchia vÒ biªn giíi trªn biÓn; víi Malaixia vÒ chång lÊn vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa; víi Philipin vÒ tranh chÊp trªn quÇn ®¶o Tr­êng Sa. Sau khi gi¶i quyÕt xong nh÷ng vÊn ®Ò trªn ViÖt Nam míi cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ biªn giíi quèc gia trªn biÓn vµ c¸c ranh giíi vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa cña ViÖt Nam.

More...

THAM KHẢO THÊM BÀI GIẢNG VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA- tiếp theo

By Hồ Tĩnh Tâm

B- Biªn giíi quèc gia

1-  Sù h×nh thµnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam:

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc c Çn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

Cïng víi viÖc h×nh thµnh vµ më réng l·nh thæ biªn giíi quèc gia ViÖt Nam dÇn dÇn còng hoµn thiÖn.

TuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn gåm Biªn giíi  ViÖt Nam - Trung  Quèc; Biªn giíi ViÖt Nam - Lµo; Biªn giíi  ViÖt Nam – Campuchia ViÖt Nam ®· tho¶ thuËn tiÕn hµnh ph©n giíi c¾m mèc phÊn ®Êu hoµn thµnh vµo n¨m 2012.

 TuyÕn biÓn ®¶o ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh ®­ưîc 12 ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh ®­ưêng c¬ së §· ®µm ph¸n víi Trung Quèc ký kÕt HiÖp ®Þnh ph©n ®Þnh VÞnh B¾c bé §ång thêi ®· ký c¸c hiÖp ®Þnh ph©n ®Þnh biÓn víi Th¸i Lan; Indonªsia. Nh­ vËy ViÖt Nam cßn ph¶i gi¶i quyÕt ph©n ®Þnh biÓn víi Trung Quèc trªn biÓn §«ng vµ chñ quyÒn ®èi víi hai quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr­ưêng Sa; víi Campuchia vÒ biªn giíi trªn biÓn; víi Malaixia vÒ chång lÊn vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa; víi Philipin vÒ tranh chÊp trªn quÇn ®¶o Trư­êng Sa.

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

§©y lµ phÇn phøc t¹p v× vËy gi¸o viªn chØ cÇn nªu kh¸i qu¸t ®Ó häc sinh hiÓu: Biªn giíi trªn ®Êt liÒn ®· ®i vµo æn ®Þnh ViÖt Nam cßn tiÕp tôc ®µm ph¸n ®Ó æn ®Þnh biªn giíi trªn biÓn.

  2.  Kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia

a)  Kh¸i niÖm:

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

Kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

Còng gièng như­ kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia ®Ó häc sinh hiÓu s©u s¾c kh¸i niÖm trong qu¸ tr×nh gi¶ng gi¸o viªn cÇn ph©n tÝch ®Ó häc sinh hiÓu s©u kh¸i niÖm.

Ho ¹t ® éng c ña gi ¸o vi ªn

Ho ¹t ® éng c ña H äc sinh

Sù ra ®êi cña biªn giíi quèc gia g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña Nhµ n­ưíc.

 Khi c¸c quèc gia cæ ®¹i ®Çu tiªn ra ®êi gi÷a c¸c quèc gia cßn cã phÇn l·nh thæ v« chñ th­ưêng lµ nh÷ng ch­íng ng¹i vËt tù nhiªn nh­ư: rõng nói sa m¹c s«ng hå PhÇn l·nh thæ ®ã ®ư­îc gäi lµ miÒn biªn giíi hay miÒn biªn thuú (biªn giíi vïng). C¸c l·nh thæ v« chñ trªn ®Êt liÒn dÇn dÇn thu hÑp l¹i vµ tiÕn tíi mÊt h¼n trªn b¶n ®å thÕ giíi vµo cuèi thêi kú cËn ®¹i. l·nh thæ cña c¸c quèc gia ®· xÝch l¹i tiÕp gi¸p nhau dÉn ®Õn giíi h¹n l·nh thæ quèc gia chØ lµ ®­êng biªn giíi. Lóc nµy biªn giíi míi chØ cã chøc n¨ng ph©n chia chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia trªn mÆt ®Êt.

Sù ph¸t triÓn cña x· héi sù t¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn l·nh thæ quèc gia kh«ng ngõng ®­ưîc më réng ra hưíng biÓn lªn kh«ng trung vµ xuèng lßng ®Êt. H×nh thøc biªn giíi ®­ưêng ®· kh«ng cßn ®¸p øng ®­ưîc viÖc ph©n chia chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia ®­ưîc n÷a. H×nh thøc biªn giíi mÆt ®­ưîc ra ®êi vµ cïng víi h×nh thøc biªn giíi ®ư­êng míi ®ñ søc ph©n chia chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

H: Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña biªn giíi quèc gia?

Cñng cè bæ sung kÕt luËn:

Biªn giíi vïng          Biªn giíi ®­ưêng         Biªn giíi ®­ưêng kÕt hîp víi mÆt

Tõ ®ã kh¸i qu¸t thµnh kh¸i niÖm:

"Biªn giíi quèc gia cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ ®­ưêng vµ mÆt th¼ng ®øng theo ®­êng ®ã ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n l·nh thæ ®Êt liÒn c¸c ®¶o c¸c quÇn ®¶o trong ®ã cã quÇn ®¶o Hoµng Sa vµ Tr­êng Sa vïng biÓn lßng ®Êt vïng trêi cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

 

Häc sinh nghe gi¶ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

Ghi bµi

b)  C¸c bé phËn cÊu thµnh biªn giíi quèc gia:

+ Yªu cÇu  ki Õn thøc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

  4 bé phËn cÊu thµnh biªn giíi lµ: biªn giíi trªn ®Êt liÒn biªn giíi trªn biÓn biªn giíi lßng ®Êt vµ biªn giíi trªn kh«ng.

- Biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn:

Biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn lµ biªn giíi ph©n chia chñ quyÒn l·nh thæ ®Êt liÒn cña mét quèc gia víi quèc gia kh¸c.

- Biªn giíi quèc gia trªn biÓn:

Biªn giíi quèc gia trªn biÓn cã thÓ cã hai phÇn:

+ Mét phÇn lµ ®­êng ph©n ®Þnh néi  thuû l·nh h¶i gi÷a c¸c n­ưíc cã bê biÓn tiÕp liÒn hay ®èi diÖn nhau.

+ Mét phÇn lµ ®ư­êng ranh giíi phÝa ngoµi cña l·nh h¶i ®Ó ph©n c¸ch víi c¸c vïng biÓn vµ thÒm lôc ®Þa thuéc quyÒn chñ quyÒn vµ quyÒn tµi ph¸n cña quèc gia ven biÓn

- Biªn giíi lßng ®Êt cña quèc gia:

Biªn giíi lßng ®Êt cña quèc gia lµ biªn giíi ®­ưîc x¸c ®Þnh b»ng mÆt th¼ng ®øng ®i qua ®ư­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn trªn biÓn xuèng lßng ®Êt ®é s©u tíi t©m tr¸i ®Êt.

- Biªn giíi trªn kh«ng:

Lµ biªn giíi vïng trêi cña quèc gia gåm hai phÇn:

+ PhÇn thø nhÊt lµ biªn giíi bªn s­ưên ®ư­îc x¸c ®Þnh b»ng mÆt th¼ng ®øng ®i qua ®­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn vµ trªn biÓn cña quèc gia lªn kh«ng trung.

+ PhÇn thø hai lµ phÇn biªn giíi trªn cao ®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi vïng trêi thuéc chñ quyÒn hoµn toµn vµ riªng biÖt cña quèc gia vµ kho¶ng kh«ng gian vò trô phÝa trªn.

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

Gi¸o viªn gi¶ng phÇn nµy dïng ph­ư¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kÕt hîp chØ trªn s¬ ®å.

3.  X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam

a)  Nguyªn t¾c c¬ b¶n x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia:

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

- C¸c nư­íc trªn thÕ giíi còng như­ ViÖt Nam ®Òu tiÕn hµnh x¸c ®Þnh biªn giíi b»ng hai c¸ch c¬ b¶n sau:

+ Thø nhÊt c¸c nư­íc cã chung biªn giíi vµ ranh giíi trªn biÓn (nÕu cã) thư­¬ng lư­îng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia.

+ Thø hai ®èi víi biªn giíi gi¸p víi c¸c vïng biÓn thuéc quyÒn chñ quyÒn vµ quyÒn tµi ph¸n quèc gia Nhµ nư­íc tù quy ®Þnh biªn giíi trªn biÓn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong C«ng ­ưíc cña Liªn hîp quèc vÒ luËt biÓn n¨m 1982.

- ë ViÖt Nam mäi ký kÕt hoÆc gia nhËp ®iÒu ưíc quèc tÕ vÒ biªn giíi cña ChÝnh phñ ph¶i ®ư­îc Quèc héi  phª chuÈn th× ®iÒu ưíc quèc tÕ Êy míi cã hiÖu lùc ®èi víi ViÖt Nam.

b)  C¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia:

Mçi lo¹i biªn giíi quèc gia ®ưîc x¸c ®Þnh theo c¸c c¸ch kh¸c nhau:

* X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn:

- Nguyªn t¾c chung ho¹ch ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn bao gåm:

+ Biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn ®ưîc x¸c ®Þnh theo c¸c ®iÓm (to¹ ®é ®iÓm cao) ®­ưêng (®­ưêng th¼ng ®ưêng sèng nói ®­ưêng c¸i ®­ưêng mßn) vËt chuÈn (cï lao b·i båi).

+ Biªn giíi quèc gia trªn s«ng suèi ®ư­îc x¸c ®Þnh:

Trªn s«ng mµ tµu thuyÒn ®i l¹i ®ưîc biªn giíi ®ưîc x¸c ®Þnh theo gi÷a l¹ch cña s«ng hoÆc l¹ch chÝnh cña s«ng.

Trªn s«ng suèi mµ tµu thuyÒn kh«ng ®i l¹i ®ưîc th× biªn giíi theo gi÷a s«ng suèi ®ã. Trưêng hîp s«ng suèi ®æi dßng th× biªn giíi vÉn gi÷ nguyªn.

  Biªn giíi trªn cÇu b¾c qua s«ng suèi ®ưîc x¸c ®Þnh chÝnh gi÷a cÇu kh«ng kÓ biªn giíi dưíi s«ng suèi như­ thÕ nµo.

- Phư­¬ng ph¸p ®Ó cè ®Þnh ®ưêng biªn giíi quèc gia: 

  Dïng tµi liÖu ghi l¹i ®­ưêng biªn giíi

  §Æt mèc quèc giíi:

  Dïng ®ưêng ph¸t quang ( ë ViÖt Nam hiÖn nay míi dïng hai ph­¬ng ph¸p ®Çu)

- Nh­ vËy viÖc x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn thùc hiÖn theo ba giai ®o¹n lµ: Ho¹ch ®Þnh biªn giíi b»ng ®iÒu ưíc quèc tÕ; ph©n giíi trªn thùc ®Þa (x¸c ®Þnh ®ư­êng biªn giíi); c¾m mèc quèc giíi ®Ó cè ®Þnh ®ưêng biªn giíi.

* X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn biÓn:

Biªn giíi quèc gia trªn biÓn ®­îc ho¹ch ®Þnh vµ ®¸nh dÊu b»ng c¸c to¹ ®é trªn h¶i ®å lµ ranh giíi phÝa ngoµi l·nh h¶i cña ®Êt liÒn l·nh h¶i cña ®¶o l·nh h¶i cña quÇn ®¶o ViÖt Nam ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph¸p luËt ViÖt Nam phï hîp víi C«ng ưíc n¨m 1982 vµ c¸c ®iÒu ­ưíc quèc tÕ gi÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam víi c¸c quèc gia h÷u quan.

* X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trong lßng ®Êt:

Biªn giíi quèc gia trong lßng ®Êt lµ mÆt th¼ng ®øng tõ biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn vµ biªn giíi quèc gia trªn biÓn xuèng lßng ®Êt.

MÆt th¼ng ®øng tõ ranh giíi phÝa ngoµi vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ thÒm lôc ®Þa xuèng lßng ®Êt x¸c ®Þnh quyÒn chñ quyÒn quyÒn tµi ph¸n cña Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam theo C«ng ­ưíc Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 vµ c¸c ®iÒu ­ưíc gi÷a ViÖt Nam vµ quèc gia h÷u quan.

* X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia trªn kh«ng:

Biªn giíi quèc gia trªn kh«ng lµ mÆt th¼ng ®øng tõ biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn vµ biªn giíi quèc gia trªn biÓn lªn vïng trêi

Biªn giíi quèc gia trªn kh«ng x¸c ®Þnh chñ quyÒn hoµn toµn vµ riªng biÖt kho¶ng kh«ng gian bao trïm trªn l·nh thæ do quèc gia tù x¸c ®Þnh vµ c¸c n­íc mÆc nhiªn thõa nhËn. Tuyªn bè cña ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ vïng trêi ViÖt Nam ngµy 5/6/1984 x¸c ®Þnh: "Vïng trêi cña n­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ kh«ng gian ë trªn ®Êt liÒn néi thuû l·nh h¶i vµ c¸c ®¶o cña ViÖt Nam vµ thuéc chñ quyÒn hoµn toµn vµ riªng biÖt cña n­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam".

More...

THAM KHẢO THÊM BÀI GIẢNG VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

By Hồ Tĩnh Tâm

BµI 3: B¶O VÖ  L·NH THæ Vµ BI£N GIíI QUèC GIA

I- MôC TI£U           

1. VÒ nhËn thøc

- HiÓu ®­ưîc kh¸i niÖm sù h×nh thµnh c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn l·nh thæ biªn giíi quèc gia.

- BiÕt ®­îc c¸ch x¸c ®Þnh ®­ưêng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn trªn biÓn trªn kh«ng vµ trong lßng ®Êt.

- Qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm cña §¶ng Nhµ n­ưíc vÒ x©y dùng qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia; néi dung biÖn ph¸p  c¬ b¶n vÒ x©y dùng qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.

2. VÒ th¸i ®é

X¸c ®Þnh ®óng th¸i ®é tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n vµ b¶n th©n trong x©y dùng qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.

II- CÊU TRóC NéI DUNG THêI GIAN.

1- CÊu tróc néi dung.

Bµi häc gåm 3 phÇn:

A- L·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

1- L·nh thæ quèc gia.

2- Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

B- Biªn giíi quèc gia.

1- LÞch sö h×nh thµnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam.

2- Kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia.

3- X¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam.

C- B¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­ưíc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

1- Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

2- Néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

3- Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n

2- Néi dung träng t©m cña bµi häc:

-  Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

-  Kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam.

- Néi dung c¬ b¶n b¶o vÖ biªn giíi quèc gia n­­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n trong qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia.

3- Thêi gian.

- Tæng sè: 05 tiÕt.

- Ph©n bè:

TiÕt 1: L·nh thæ quèc gia. .

TiÕt 2: Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam

TiÕt 3: Kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia x¸c ®Þnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam.

TiÕt 4: Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. VÞ  trÝ ý nghÜa cña viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi  quèc gia.

TiÕt 5:   Néi dung biÖn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n.

III-  CHUÈN BÞ.

1. Gi¸o viªn

            a- ChuÈn bÞ néi dung.

- ChuÈn bÞ chu ®¸o gi¸o ¸n s¸ch gi¸o khoa tµi liÖu cã lªn quan ®Õn néi dung bµi gi¶ng.

- LuyÖn tËp kü gi¸o ¸n kÕt hîp tèt c¸c ph­ư¬ng ph¸p d¹y trong qu¸ tr×nh gi¶ng; ®Þnh h­ưíng h­ưíng dÉn häc sinh tiÕp cËn n¾m v÷ng néi dung bµi häc.

b- ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn d¹y häc.

- S¸ch gi¸o khoa luËt biªn giíi quèc gia.

- ChuÈn bÞ h×nh vÏ 1 2 3 trong s¸ch gi¸o khoa.

- M¸y tÝnh vµ m¸y chiÕu (nÕu cã).

2. §èi víi häc sinh

- ¤n tËp kiÕn thøc bµi trư­íc.

- §äc tr­ưíc néi dung bµi häc.

- Vë ghi s¸ch gi¸o khoa bót mùc.

            IV- NéI DUNG CHÝNH CñA BµI.

A- L·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

            1- L·nh thæ quèc gia.

            a- Kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia.

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh:

 Kh¸i ni Öm l·nh thæ quèc gia.

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng

            Kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia thuéc ph¹m trï lÞch sö ®Ó kh¾c s©u kh¸i niÖm  khi gi¶ng  gi¸o viªn cÇn lµm râ c¸c  ý:

- L·nh thæ quèc gia xuÊt hiÖn cïng víi sù ra ®êi cña Nhµ n­íc.

- Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña l·nh thæ quèc gia:

Ho¹t ®éng c ña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña H äc sinh

L·nh thæ quèc gia cña c¸c quèc gia cæ ®¹i lóc ®Çu chØ lµ nh÷ng vïng ®Êt nhá hÑp giíi h¹n trªn mÆt ®Êt thuËn tiÖn cho s¶n xuÊt. Khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn cïng víi sù lín m¹nh cña hÖ thèng chÝnh trÞ x· héi kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn tõ ®Êt liÒn cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt më réng ra biÓn s©u xuèng lßng ®Êt vµ lªn kh«ng trung.

H: Theo cac em ngµy nay kh¸i niÖm l·nh thæ quèc gia ®­îc hiÓu như­ thÕ nµo?

NhËn xÐt   bæ sung kÕt luËn : §Þnh nghÜa kh¸i niÖm

Nghe gi¶ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái

 

 

Ghi bµi

 

b- C¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia

+ Yªu cÇu  ki Õn thøc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

- L·nh thæ quèc gia gåm 4 bé phËn: Vïng ®Êt vïng n­ưíc vïng trêi vïng lßng ®Êt. Ngoµi ra l·nh thæ quèc gia theo qui ®Þnh cßn cã phÇn ®Æc biÖt n»m ngoµi biªn giíi quèc gia.

- Lµm râ kh¸i niÖm c¸c bé phËn.

+ Mét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.  

 §Ó häc sinh kh¾c s©u phÇn ®Çu ®ång thêi ®Ó chuyÓn sang môc b gi¸o viªn nªn ®Æt c©u hái: L·nh thæ quèc gia ®­­­ưîc cÊu thµnh bëi nh÷ng bé phËn nµo?

Gi¸o viªn nªu kh¸i niÖm tõng bé phËn  kÕt hîp gi¶i thÝch kÕt hîp  nªu vÝ dô vÝ dô vµ chØ trªn s¬ ®å minh ho¹ ( cã thÓ gäi häc sinh chØ s¬ ®å)

Ho ¹t ® éng c ña gi ¸o vi ªn

Ho ¹t ® éng c ña H äc sinh

Vïng ®Êt: Vïng ®Êt gåm phÇn ®Êt lôc ®Þa c¸c ®¶o quÇn ®¶o xa vµ gÇn bê.

H : H·y chØ trªn s¬ ®å vïng ®Êt cña n­ưíc CHXHCN ViÖt Nam ?

 

NhËn xÐt   bæ sung kÕt luËn :

 

Nghe gi¶ng

 

 

Trªn h×nh 3.1 vïng ®Êt ViÖt Nam bao gåm: vïng ®Êt lôc ®Þa; c¸c ®¶o gÇn bê: Phó Quèc C«n §¶o; Cån Cá; quÇn ®¶o xa bê: Tr­ưêng Sa; Hoµng Sa....

  C¸c phÇn kh¸c gi¶ng t­ư¬ng tù.

+ Vïng nư­íc: Lµ toµn bé phÇn n­ưíc n»m trong biªn giíi quèc gia vïng n­ưíc bao gåm

+ Vïng nư­íc néi ®Þa: bao gåm vïng nư­íc ë biÓn hå ao s«ng ngßi n»m trªn ®Êt liÒn (s«ng sång s«ng Cöu Long hå G­ư¬m hå Hoµ B×nh...) hay biÓn néi ®Þa.

+ Vïng n­ưíc biªn giíi: bao gåm c¸c s«ng hå biÓn néi ®Þa n»m trªn khu vùc biªn giíi gi÷a c¸c quèc gia.

Do chóng n»m ë trªn khu vùc biªn giíi nªn qu¸ tr×nh khai th¸c sö dông vµ b¶o vÖ nguån n­íc cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c quèc gia cã chung ®­ưêng biªn giíi. Do vËy c¸c quèc gia h÷u quan th­ưêng ký kÕt c¸c ®iÒu ­ưíc quèc tÕ quy ®Þnh vÒ sö dông khai th¸c b¶o vÖ nguån nư­íc nµy v× lîi Ých chung cña c¸c bªn.

+ Vïng néi thuû: lµ vïng n­ưíc biÓn ®­ưîc x¸c ®Þnh bëi bê biÓn vµ ®­ưêng c¬ së cña quèc gia ven biÓn.

Tr­êng hîp c¸c quèc gia quÇn ®¶o th× vïng n­íc nµy lµ toµn bé nh÷ng vïng nư­íc biÓn n»m trong biªn giíi quèc gia vµ ®ư­îc gäi lµ vïng nư­íc quÇn ®¶o.

+ Vïng n­ưíc l·nh h¶i: lµ vïng biÓn n»m bªn ngoµi vµ tiÕp liÒn víi vïng n­íc néi thuû cña quèc gia ®­ưîc x¸c ®Þnh bëi ®­êng c¬ së vµ biªn giíi quèc gia trªn biÓn.

 BÒ réng cña l·nh h¶i theo C«ng ­ưíc luËt biÓn n¨m 1982 do quèc gia tù quy ®Þnh nh­ng kh«ng vư­ît qóa 12 h¶i lý tÝnh tõ ®ư­êng c¬ së.

 L·nh h¶i ViÖt Nam réng 12 h¶i lý tÝnh  c¬ së ra phÝa ngoµi. L·nh h¶i ViÖt Nam bao gåm l·nh h¶i ®Êt liÒn l·nh h¶i cña ®¶o l·nh h¶i quÇn ®¶o. 

- Vïng lßng ®Êt: lµ toµn bé phÇn n»m dư­íi vïng ®Êt vµ vïng nư­íc thuéc chñ quyÒn quèc gia. Theo nguyªn t¾c chung ®­ưîc mÆc nhiªn thõa nhËn th× vïng lßng ®Êt ®­ưîc kÐo dµi tíi tËn t©m tr¸i ®Êt.

- Vïng trêi: lµ kho¶ng kh«ng gian bao trïm trªn vïng ®Êt vµ vïng nư­íc cña quèc gia.

Trong c¸c tµi liÖu v¨n b¶n ph¸p lý quèc tÕ tõ tr­íc tíi nay ch­ưa quy ®Þnh cô thÓ vµ thèng nhÊt vÒ ®é cao vïng trêi quèc gia.

 Tuyªn bè ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 1984 cña ViÖt Nam còng kh«ng quy ®Þnh cô thÓ ®é cao vïng trêi ViÖt Nam .

-         Vïng l·nh thæ ®Æc biÖt:

+ C¸c tµu thuyÒn c¸c ph­¬ng tiÖn bay mang cê hoÆc dÊu hiÖu riªng biÖt vµ hîp ph¸p cña quèc gia c¸c c«ng tr×nh nh©n t¹o c¸c thiÕt bÞ hÖ thèng c¸p ngÇm èng dÉn ngÇm ho¹t ®éng hoÆc n»m ngoµi ph¹m vi l·nh thæ cña c¸c quèc gia nh­ ë vïng biÓn quèc tÕ vïng Nam cùc kho¶ng kh«ng vò trô còng ®­ưîc thõa nhËn nh­ mét phÇn l·nh thæ quèc gia. C¸c phÇn l·nh thæ nµy cßn ®­ưîc gäi víi tªn kh¸c nhau như­: l·nh thæ b¬i l·nh thæ bay

V Ý d ô: M¸y bay ®ang bay trªn kh«ng phËn quèc tÕ tµu thuû ®ang bay trªn h¶i phËn quèc tÕ

+ LuËt biÓn quèc tÕ ®· h×nh thµnh c¸c chÕ ®Þnh vÒ vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i vïng ®Æc quyÒn vÒ kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa. C¸c vïng nµy ®­ưîc coi lµ kh«ng gian ®Æc thï kh«ng ph¶i cña riªng quèc gia ven biÓn nh­ng còng kh«ng cßn lµ vïng biÓn cña c¶ nh©n lo¹i nh­ư c¸c vïng biÓn quèc tÕ (biÓn c¶). Vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa ®­ưîc gäi lµ vïng thuéc quyÒn chñ quyÒn vµ quyÒn tµi ph¸n cña quèc gia ven biÓn.

- Vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i: Lµ vïng biÓn tiÕp liÒn l·nh h¶i cã chiÒu réng 12 h¶i lý.

Vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i kh¸c vÒ b¶n chÊt so víi vïng l·nh h¶i. §©y lµ vïng biÓn mµ quèc gia ven biÓn ®­ưîc hư­ëng c¸c quyÒn mang tÝnh chÊt chñ quyÒn trªn nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ®­ưîc ph¸p luËt quèc tÕ thõa nhËn (gäi t¾t lµ quyÒn chñ quyÒn).

- Vïng ®Æc quyÒn vÒ kinh tÕ: Lµ vïng biÓn tiÕp liÒn phÝa ngoµi l·nh h¶i vµ hîp víi l·nh h¶i thµnh mét vïng biÓn réng 200 h¶i lý tÝnh tõ ®­ưêng c¬ së trõ tr­ưêng hîp ®iÒu ­ưíc quèc tÕ gi÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia h÷u quan cã quy ®Þnh kh¸c.

- ThÒm lôc ®Þa ViÖt Nam: Lµ ®¸y biÓn lßng ®Êt d­ưíi ®¸y biÓn thuéc phÇn kÐo dµi tù nhiªn cña lôc ®Þa më réng ra ngoµi l·nh h¶i cho ®Õn bê ngoµi cña r×a lôc ®Þa mµ ViÖt Nam lµ quèc gia ven bê cã quyÒn chñ quyÒn quyÒn tµi ph¸n ®­ưîc x¸c ®Þnh theo C«ng ­íc cña Liªn hîp quèc vÒ LuËt biÓn n¨m 1982 trõ tr­ưêng hîp ®iÒu ­ưíc quèc tÕ gi÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ quèc gia h÷u quan cã quy ®Þnh kh¸c.

2. Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia

a) Kh¸i niÖm chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia:

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

- Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia lµ quyÒn tèi cao tuyÖt ®èi hoµn toµn vµ riªng biÖt cña quèc gia ®èi víi l·nh thæ vµ trªn l·nh thæ cña m×nh.

- ë ViÖt Nam quyÒn tèi cao cña quèc gia ®èi víi l·nh thæ ®ư­îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p 1992 cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: "N­ưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ mét n­ưíc ®éc lËp cã chñ quyÒn thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ bao gåm ®Êt liÒn c¸c h¶i ®¶o vïng biÓn vµ vïng trêi"

+ M ét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

§©y lµ kh¸i niÖm kh¸i niÖm hoµn toµn míi v× vËy gi¸o viªn cÇn diÔn gi¶ng ®Ó häc sinh hiÓu kh¸i niÖm.

b)  Néi dung chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia:

+ Yªu cÇu  ki Õn th øc cÇn truyÒn ®¹t cho häc sinh.

  - Quèc gia cã quyÒn tù do lùa chän chÕ ®é chÝnh trÞ kinh tÕ v¨n ho¸.

- Quèc gia cã quyÒn tù do trong viÖc lùa chän phư­¬ng h­ưíng ph¸t triÓn ®Êt n­ưíc.

  -  Quèc gia tù quy ®Þnh chÕ ®é ph¸p lý ®èi víi tõng vïng l·nh thæ quèc gia.

- Quèc gia cã quyÒn së h÷u hoµn toµn ®èi víi tÊt c¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn trong l·nh thæ cña m×nh.

  - Quèc gia thùc hiÖn quyÒn tµi ph¸n (quyÒn xÐt xö) ®èi víi mäi c«ng d©n tæ chøc kÓ c¶ c¸c c¸ nh©n tæ chøc n­ưíc ngoµi ë trong ph¹m vi l·nh thæ quèc gia (trõ nh÷ng trư­êng hîp ph¸p luËt quèc gia hoÆc ®iÒu ư­íc quèc tÕ mµ quèc gia ®ã lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c).

- Quèc gia cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c­ưìng chÕ thÝch hîp cã quyÒn ®iÒu chØnh kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia së h÷u cña ng­ưêi n­ưíc ngoµi còng nh­ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc t­¬ng tù kÓ c¶ tr­êng hîp quèc h÷u ho¸ tÞch thu tr­ưng thu tµi s¶n cña tæ chøc c¸ nh©n n­ưíc ngoµi cã båi th­ưêng hoÆc kh«ng båi th­êng.

- Quèc gia cã quyÒn vµ nghÜa vô b¶o vÖ c¶i t¹o l·nh thæ quèc gia theo nh÷ng nguyªn t¾c chung cña ph¸p luËt quèc tÕ; cã quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông thay ®æi l·nh thæ phï hîp víi ph¸p luËt vµ lîi Ých cña céng ®ång d©n c­ư sèng trªn l·nh thæ ®ã.

+ Mét sè ®iÓm cÇn chó ý trong qu¸ tr×nh gi¶ng.

§Ó giê häc sinh ®éng gi¸o viªn b»ng c©u hái t×nh huèng hoÆc vÝ dô trong thùc tÕ ®Én d¾t häc sinh tíi tõng néi chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia.

VÝ dô:

Ho¹t ®éng cña gi ¸o viªn

Ho¹t ®éng cña Häc sinh

H : C«ng d©n nư­íc ngoµi vi ph¹m téi bu«n b¸n c¸c chÊt ma tuý trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã bÞ c¬ quan ph¸p luËt ViÖt Nam xö lý kh«ng ?

NhËn xÐt   bæ sung kÕt luËn

Suy nghÜ tr¶ lêi

 

 

B- Biªn giíi quèc gia

1-  Sù h×nh thµnh biªn giíi quèc gia ViÖt Nam:

More...

Giới thiệu khái niệm không gian điện toán trong chiến trường không gian ảo

By Hồ Tĩnh Tâm

Không gian điện toán - Chiến trường chính của chiến tranh trong thế kỷ 21

Tại Hội nghị khoa học quân sự Mỹ lần thứ 24 tổ chức tại Orlando Bang Florida Mỹ vào cuối tháng 12/2004 ông Ray Kurzweil* chuyên gia nổi tiếng về công nghệ thông tin và tự động hoá đã có bài tham luận với tựa đề “Chiến tranh trong thế kỷ 21” bàn về vai trò của công nghệ thông tin trong chiến tranh. Dưới đây là nội dung tham luận trình bày dưới hình thức phỏng vấn.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','rs1tcdiv01qsd63nmu2bo6sbn5','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-15 06:32:24','/ac15298/giao-duc-qp-an/page-3.html')