Mời bạn đọc tham khảo tham luận cua Hat Tê Tê

By Hồ Tĩnh Tâm

Neàn vaên hoïc ngheä thuaät ñöông ñaïi cuûa theá giôùi ñaõ vaø ñang ñaët ra raát nhieàu nhöõng thaùch thöùc cho hoaït ñoäng saùng taïo vaên hoïc ngheä thuaät cuûa chuùng ta hoâm nay. Tröôùc söï buøng noå cuûa thoâng tin toaøn caàu moãi taùc giaû chuùng ta raát caàn coù söï giuùp ñôõ cuûa coäng ñoàng cuûa daân toäc cuûa Ñaûng ñeå coù ñuû baûn lónh vöøa khaúng ñònh ñöôïc caùi toâi caù nhaân trong caù tính saùng taïo vöøa goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån neàn vaên hoaù ñöông ñaïi coù raát nheàu tính öu vieät cuûa nöôùc nhaø.

More...

TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ VĂN HOÁ

By Hồ Tĩnh Tâm

Nói tới Văn hoá chúng ta còn nói tới sự phát triển Văn hoá tức nói đến tri thức kiến thức khoa học. Và chúng ta cũng phải nói tới trình độ Văn hoá tức trình độ phát triển cao trong sinh hoạt xã hội mà chúng ta vẫn thường dùng từ Văn minh để gọi. Văn là đẹp nó có năm tầng: trên cao chót vót là Văn hoá kế đó là Văn minh tới Văn hiến rồi văn chương và cuối cùng là Văn học. Tới đây chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề mà chúng ta rất quan tâm đó là trình độ phát triển Văn hoá.

More...

XU HƯỚNG HỘI NHẬP CỦA BÁO CHÍ

By Hồ Tĩnh Tâm

Mời các bạn cùng tham gia diễn đàn về hội nhập của báo chí

More...

báo chí trong thời đại mới

By Hồ Tĩnh Tâm

VỊ TRÍ Ý NGHĨA TRÁCH NHIỆM CỦ

BÁO CHÍ

TRONG THỜI ĐẠI MỚI

More...

RÁC

By Hồ Tĩnh Tâm

chị ta nhìn tôi như nhìn người từ cung trăng rơi xuống: Biết rồi ông ơi! Nhưng học theo cuốn mới khó qúa tôi lấy cuốn cũ để dạy nó học theo cuốn mới cho dễ. Đừng tưởng cứ cái gì đã bỏ đi cũng đều là rác cả nhé! Ông nọ ở tỉnh T còn qua tận nước người ta ký kết hợp đồng rinh về cả một tàu rác cho trẻ con đỡ phải móc bọc. Nhân từ đến thế đấy ông ạ!

More...

NHÀN ĐÀM VỀ QUYỀN LỰC

By Hồ Tĩnh Tâm

Cuộc sống có nhiều thứ quyền lực:

Quyền lục Chính trị. Quyền lực Kinh tế. Quyền lực Quân sự. Quyền lực Tôn giáo. Quyền lực ma thuật. Quyền lực Trí tuệ. Quyền lực Tình yêu...

Bài viết này Hát Tê Tê chỉ chạm đến chút xíu quyền lực...

Cùng bạn hữu

HTT

More...

Nhạc tang trong đời sống tâm hồn dân tộc

By Hồ Tĩnh Tâm

Đề cập đến tang nhạc trong đời sống tâm hồn dân tộc ta không thể không nói đến phong tục tang ma và triết lý âm dương của cha ông chúng ta. Phong tục tang ma của ta thể hiện hai trạng thái tâm lý rất thật của người Việt:

- Nuối tiếc đau thương đối với người thân thiết ruột thịt từng gắn bó với ta nay đã không còn nữa.

- Tiễn đưa người mà ta từng yêu thương gắn bó về cõi vĩnh hằng của thế giới bên kia.

More...

Vẽ Vời

By Hồ Tĩnh Tâm

Vẽ vời là bày đặt ra.

Xưa nay người không biết mà bày đặt vẽ vời ra việc này việc nọ rồi xúi người ta làm thì gọi là vẽ rồng vẽ rắn. Nguyên do là từ chữ rồng mà ra. Bởi rồng là con vật không có thật chỉ do trí tưởng tượng của con người nhào nặn gọt đẽo tô vẽ mà nên.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1022','kn164vsgvesgonibinsu999o04','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-17 18:20:40','/ac1629/ban-luan/page-7.html')