hành trình xuyên Việt.8. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 36 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt.7. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 31 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt.6. Gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

VIetnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 26 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt 5. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 21 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt 4. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 16 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt 3. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 11 (Trích Đoạn)

More...

hành trình xuyên Việt 2. Gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 06 (Trích Đoạn)

 

More...

hành trình xuyên Việt.1. gồm 5 video

By Hồ Tĩnh Tâm

Vietnam Closeup - Hành Trình Xuyên Việt 01 (Trích Đoạn)

 

More...

bến sông quê ở An Bình- Hòa Ninh- Bình Hòa Phước- Đồng Phú - huyện Long Hồ - Vĩnh Long

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

MỘT BẾN SÔNG BÊN DÒNG CỔ CHIÊN

More...

hình ảnh ghe thuyền và audio về ghe thuyền của hotinhtam

By Hồ Tĩnh Tâm

 

 

 ngày 9 tháng 1 năm 2010
Dzu cùng đoàn làm film tư liệu chùa Tiên Châu đã có một ngày lênh đênh sông nước bốn xã cù lao huyện Long Hồ- Vĩnh Long. Chuyến đi cả ngày đến nhiều nơi gặp nhiều người dựng được nhiều cảnh; nhưng Dzu vẫn tìm cách tranh thủ chụp ảnh và đã chụp được những tấm ảnh này.

More...