đất nước con người Đà Bắc

By Hồ Tĩnh Tâm

Da Bac (21N105E)

More...

mời các bạn làm quen với dân tộc Thái

By Hồ Tĩnh Tâm


Hát dân tộc Thái bản Lác

More...

mời các bạn làm quen với dân tộc hmong

By Hồ Tĩnh Tâm

 

Hmong VietnamMore...