30 tháng 4 Bài thơ cho người đã khuất- kính tặng hương hồ Trần Kiệm và đồng đội Trung đoàn 5 Sư đoàn 8 Quân khu 9

By Hồ Tĩnh Tâm

Hồ Tĩnh Tâm 3.4.2009 tại Mỹ Tho Photobucket

 DZU- HTT TRONG BUỔI GẶP GỠ CÁC CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 24 TRUNG DŨNG
TẠI TỈNH ĐỘI TIỀN GIANG


More...